Day: กันยายน 8, 2566

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใช้การบูรณาการและกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยและลดความเหลื่อมล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
Skip to content