Day: กันยายน 18, 2566

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อฉากพาทิชั่นกั้นห้องและฉากกั้นโต๊ะทำงานพร้อมติดตั้ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม
Skip to content