คำสั่งและคณะกรรมการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

นายเศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ

รอแต่งตั้ง

รองประธานกรรมการ

รอแต่งตั้ง

 

กรรมการ

รอแต่งตั้ง

 

กรรมการ

รอแต่งตั้ง

 
กรรมการ

นายปิยวัฒน์
ศิวรักษ์

เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการ

นายดนุชา
พิชยนันท์

เลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ

นางสาวอ้อนฟ้า
เวชชาชีวะ

เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการ

พลเอก สนิธชนก
สังขจันทร์

ปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ

นายปกรณ์
นิลประพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ

นายเฉลิมพล
เพ็ญสูตร

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ

รอแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางชุติมา
หาญเผชิญ

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
กรรมการและเลขานุการ

นายศุกฤกษ์

ภู่พงศ์ศักดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวรานี
อิฐรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงาน ป.ย.ป.
ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่ง