คำสั่งและคณะกรรมการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ

พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี
รองประธาน

นายวิษณุ
เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี
กรรมการ

พลเอก อนุพงษ์
เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ

นายธนกร
วังบุญคงชนะ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ

นายปิยวัฒน์
ศิวรักษ์

เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการ

นายดนุชา
พิชยนันท์

เลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ

นางสาวอ้อนฟ้า
เวชชาชีวะ

เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการ

พลเอก สนิธชนก
สังขจันทร์

ปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ

นายปกรณ์
นิลประพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ

นายเฉลิมพล
เพ็ญสูตร

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ

นายกฤษฎา
บุญราช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางชุติมา
หาญเผชิญ

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
กรรมการและเลขานุการ

นายศุกฤกษ์

ภู่พงศ์ศักดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวรานี
อิฐรัตน์

ผู้อำนวยการกอง 3
ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่ง