ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการ

Row 1

พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ

Row 2

พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
รองประธาน

Row 3

นายวิษณุ
เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
กรรมการ
พลเอก อนุพงษ์
เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ

Row 4

พลเอก ณัฐ
อินทรเจริญ
ปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
นายดนุชา
พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
นางสาว อ้อนฟ้า
เวชชาชีวะ
เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
กรรมการ

Row 5

หม่อมหลวง พัชรภากร
เทวกุล
เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
กรรมการ
นายปกรณ์
นิลประพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
นายเดชาภิวัฒน์
ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ

Row 6

นางพงษ์สวาท
กายอรุณสุทธิ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
กรรมการและเลขานุการ
นายกฤษฎา
บุญราช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Row 7

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป.
ผู้ช่วยเลขานุการ
รอแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป.
ผู้ช่วยเลขานุการ
รอแต่งตั้ง