ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หลักสูตร ป.ย.ป.

หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ที่มา

 1. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดจัดทำหลักสูตรระยะสั้นโดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) หลักสูตร ป.ย.ป. 1 สำหรับระดับหัวหน้าหน่วยงาน เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการระดับหัวหน้าประจำ อำเภอ และ (2) หลักสูตร ป.ย.ป. 2/1 สำหรับระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน เช่น รองอธิบดีโดยหลักสูตร ดังกล่าว ให้มุ่งเน้นกิจกรรมระดมความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ฐานราก (Loca lEconomy)
 2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ให้สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันจัดหลักสูตรระยะสั้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ให้แก่ปลัดกระทรวงและอธิบดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด และรองอธิบดีที่มีศักยภาพที่จะดำรงตำแหน่งอธิบดี ต่อไปในอนาคต รวมทั้งข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจ ที่ดำรงตำแหน่งในระดับเทียบเท่ารองอธิบดี โดยให้จัดการฝึกอบรมในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งอาจเชิญนักบริหารจากภาคเอกชน มาถ่ายทอดประสบการณ์ทางการบริหารด้วย โดยเฉพาะการฝ่าฟันปัญหาในสถานการณ์วิกฤติ
 3. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. พัฒนาและจัดทำหลักสูตรฯ เพื่อการพัฒนาและสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนภาคการเมือง

การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำหลักสูตรเร่งรัดระยะสั้น ได้แก่

STO program
 1. หลักสูตร ป.ย.ป. 1 สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการระดับหัวหน้าประจำอำเภอ มีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว ทั้งสิ้น 321 คน
 2. หลักสูตร ป.ย.ป. 2 สำหรับรองหัวหน้าหน่วยงาน เช่น รองอธิบดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว ทั้งสิ้น 384 คน
 3. หลักสูตร ป.ย.ป. 3 สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคการเมือง มีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว ทั้งสิ้น 384 คน

การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2561 กำหนดให้มี สำนักงาน ป.ย.ป. เพื่อทำหน้าที่และอำนาจในการจัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ทุกระดับ ดังนั้น การดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ป.ย.ป. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ป.ย.ป.  ในการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร ป.ย.ป. โดยมีเป้าหมายในการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/Public Innovator สู่การปฏิบัติที่จับต้องได้เพื่อพัฒนาชีวิตคนไทยได้จริง ผ่านกลไก Hackathon ให้ได้โจทย์ที่ตรงเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม (กลุ่มผู้บริหารหน่วยงาน กลุ่มกำลังคนคุณภาพ/Policy Work Team/Young Talents และกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น) ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงภายในช่วงเวลาที่อบรม มีการบูรณาการโจทย์ที่ได้รับใน 2 มิติ ทั้งจากส่วนกลาง (Agenda Based) และส่วนภูมิภาค (Area Based) โดยมีประเด็นมุ่งเน้นในการขับเคลื่อน เช่น การแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยและความเหลื่อมล้ำแบบมุ่งเป้า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ (นวัตกรรม) และเสริมสร้างการเรียนรู้โลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 ให้เด็กประถมและมัธยม (วัยเรียน) เป็นต้น

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ป.ย.ป. ได้ที่ https://www.ocsc.go.th/rsr

****************************

หมายเหตุ     รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. นรม. สั่งการให้สำนกงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. จัดหลักสูตรดังกล่าว จึงมีการแบ่งกันจัดทำหลักสูตร แต่สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินงานเฉพาะปี 60 หลังจากนั้นสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการต่อเองทั้งหมด
 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหลักสูตร ดังนี้
  1. ป.ย.ป. 1 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งปลัด อธิบดี ผวจ.
  2. ป.ย.ป. 2/1 โดยสำนักงาน ก.พ. จัดให้เฉพาะรองอธิบดี
  3. ป.ย.ป. 2/2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ. ทั้งหมด ได้แก่
  1. ป.ย.ป. 1 จัดให้เฉพาะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง
  2. ป.ย.ป. 2/1 จัดให้ทั้งรองอธิบดี และรองผู้ว่า แต่ยังใช้ชื่อนี้อยู่ ตามที่ได้เคยแบ่งหน้าที่กับสำนักงาน ก.พ.ร. ไว้เดิม
 4. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีความชัดเจนขึ้นว่า การจัดหลักสูตร ป.ย.ป. ทุกหลักสูตรจะอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ. จึงรวมหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1 และหลักสูตร ป.ย.ป. 2/2 ไว้ด้วยกัน เรียกรวมเป็นหลักสูตร ป.ย.ป. 2
 5. สำหรับหลักสูตร ป.ย.ป. 3 ตามข้อสั่งการของ นรม. ให้จัดให้ผู้บริหารท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้น ทางสำนักงาน ก.พ.  เห็นว่ายังมีกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ในท้องถิ่นที่อาจได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมนี้ จึงขยายกลุ่มเป้าหมายให้มีการอบรมร่วมกันระหว่าง อบต./อบจ.ที่สนใจ ข้าราชการส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยให้ design โจทย์ร่วมกัน และร่วมลงพื้นที่ไปดำเนินงานใน 5 จังหวัดต้นแบบ (กรุงเทพมหานคร ระยอง ชุมพร น่าน อุบลราชธานี)