FAQ

สำนักงาน ป.ย.ป. ย่อมาจาก สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

สำนักงาน ป.ย.ป. มีบทบาทหน้าที่ในการ

 • เสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

 • บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง

 • ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

 • รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูป
  ประเทศยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ

 • จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป
  ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทุกระดับ

 • เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

อ่านคำสั่งฉบับเต็ม : คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2561.pdf

สำนักงาน ป.ย.ป. เป็นพันธมิตรร่วมสร้างความเป็นไปได้เพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับประเทศสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (To be the partnership for change) หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมคิดมิตรร่วมทำเพื่อร่วมสร้างอนาคตไทย

ดังนั้น สำนักงาน ป.ย.ป. จะทำหน้าที่จุดประกาย สนับสนุน และช่วยเหลือในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จากบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ป.ย.ป. ที่จะช่วยจุดประกาย สนับสนุน และช่วยเหลือการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ จะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

หากหน่วยงานของท่านมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล แน่วแน่ และต้องการยกระดับประเทศให้ก้าวสู่ประเทศแห่งอนาคต เพื่อความมั่นคง รุ่งเรืองของประเทศ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน สามารถแนะนำโครงการที่หน่วยงานของท่านต้องการให้ สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมภารกิจ ได้ที่ email: sto_thailand@sto.go.th (ติดต่อเรา)
สำนักงาน ป.ย.ป. จะยินดียิ่ง

ยังต้องการข้อมูลเพิ่มใช่ไหม ติดต่อเรา