Skip to main content

Promoting Government Innovation

05 September 2022

ขอเชิญร่วมเสนอความคิดเห็น ร้องเรียน/แจ้งปัญหา เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการสร้างความสามัคคีปรองดองในระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยไม่ต้องลงทะเบียน ผ่านระบบ petition.sto.go.th 

สำนักงาน ป.ย.ป. จะดำเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไข ขับเคลื่อนประเทศต่อไป

09 July 2022
1

          ประเทศไทยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้ชี

03 February 2021

         สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมอนามัย และกรมประชาสัมพันธ์ จัดทำระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันและแอปพลิเคชัน AirCMI เพื่อนำร่องโครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และเป็นต้นแบบการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันอย่างมีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป โดยได้มีการเปิดตัวในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่14 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล