Skip to main content

Enhancing Competitiveness

17 June 2021

            สำนักงาน ป.ย.ป. ได้จัดทำโครงการจัดทำตัวอย่างประมวลกฎหมายและกฎเกี่ยวกับการกีฬา เพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง) โดยรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการดังกล่าวประกอบด้วยคำอธิบายกระบวนการจัดทำประมวลกฎหมายตามร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ....

03 February 2021

         คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
เป็นประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นเลขานุการฯ ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน ๘ คณะ เพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมายในประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วน ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการปฏิรูปกลไกทางกฎหมายเพื่อบูรณาการการปฏิบัติราชการ

22 July 2020

           สำนักงาน ป.ย.ป. ได้จัดทำโครงการศึกษาการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน อันเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ 2 ซึ่งขณะนี้มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้ดำเนินการศึกษาตามโครงการดังกล่าวแล้ว  ในการนี้สำนักงาน ป.ย.ป. เห็นสมควรเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้