Skip to main content

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

สร้างเมื่อ : 16 August 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

สร้างเมื่อ : 26 July 2022

ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้สำหรับเดินทาง เข้าร่วมให้การสนับสนุนข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีในการอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ : 26 July 2022

ประกาศได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้สำหรับรับส่งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบและตรวจคำตอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ย.ป. ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สร้างเมื่อ : 20 July 2022

ประกาศยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างรายการค่าปรับปรุงห้องประชุม สำนักงาน ป.ย.ป. ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๑ เมตร ณ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ อาคารสำนักงาน กพ. (เดิม) ชั้น ๔ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สร้างเมื่อ : 08 July 2022

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงาน ป.ย.ป. (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕)

สร้างเมื่อ : 27 June 2022

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ : 22 June 2022

ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก จ้างรายการค่าปรับปรุงห้องประชุม สำนักงาน ป.ย.ป. ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 11 เมตร ณ สำนักงาน ป.ย.ป. ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ชั้น 4 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้มีประโยชน์ร่วมกันเบื้องต้น

สร้างเมื่อ : 16 June 2022

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้สำหรับเดินทางไปเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ท้องสนามหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ : 02 June 2022

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

สร้างเมื่อ : 01 June 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการรายการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

สร้างเมื่อ : 25 May 2022

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕

สร้างเมื่อ : 09 May 2022