Skip to main content

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

สร้างเมื่อ : 28 November 2022

ประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

สร้างเมื่อ : 11 November 2022

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)

สร้างเมื่อ : 07 November 2022

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)

สร้างเมื่อ : 07 October 2022

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงาน ป.ย.ป.

สร้างเมื่อ : 05 October 2022

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงาน ป.ย.ป. (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖)

สร้างเมื่อ : 29 September 2022

สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

สร้างเมื่อ : 12 September 2022

สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

สร้างเมื่อ : 16 August 2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

สร้างเมื่อ : 26 July 2022

ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้สำหรับเดินทาง เข้าร่วมให้การสนับสนุนข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีในการอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ : 26 July 2022

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้สำหรับรับส่งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบและตรวจคำตอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ย.ป. ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สร้างเมื่อ : 20 July 2022

ประกาศยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างรายการค่าปรับปรุงห้องประชุม สำนักงาน ป.ย.ป. ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๑ เมตร ณ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ อาคารสำนักงาน กพ. (เดิม) ชั้น ๔ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สร้างเมื่อ : 08 July 2022