Skip to main content

Career@STO

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 
 
ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
----------------------

 

J

 

สร้างเมื่อ : 06 May 2021

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

่j

 

สร้างเมื่อ : 30 April 2021

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 
 
ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ขาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สังกัดสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

ช่องทางรับสมัคร 
https://sto.thaijobjob.com
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 28 เมษายน พ.ศ. 2564

คลิก สมัคร ที่นี่

2

 

สร้างเมื่อ : 25 March 2021