Purchasing & Procurement

Summary of monthly procurement

Procurement News

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6)

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ยกเลิกการจ้างดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการบูรณาการระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5)

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโต๊ะทำงานและเฟอร์นิเจอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด