Purchasing & Procurement

Summary of monthly procurement

Procurement News

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ลงนามประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศประจำอาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ชั้น 4 กองกลาง หมายเลข สลน. 09-601-09140/66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและระบบเครือข่ายบริเวณชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างดำเนินการโครงการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ประจำสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการจัดการประชุมภายใต้โครงการสัมมนาเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อฉากพาทิชั่นกั้นห้องและฉากกั้นโต๊ะทำงานพร้อมติดตั้ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด