Purchasing & Procurement

Summary of monthly procurement

Procurement News

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ป.ย.ป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ในสำนักงาน ป.ย.ป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อหลอดไฟ เพื่อใช้ในสำนักงาน ป.ย.ป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่องตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ลงนามประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใช้การบูรณาการและกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยและลดความเหลื่อมล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการในการจัดทำโล่รางวัลตามรายการค่าใช้จ่ายรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2566 ในส่วนการจัดพิธีมอบรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด