Purchasing & Procurement

Summary of monthly procurement

Procurement News

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป) กองกลาง งานพัสดุ

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุ PVC ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร สำหรับปูพื้นห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการกำจัดหนูบริเวณพื้นที่สำนักงาน ป.ย.ป. ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับการเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาและเข้าร่วมการสัมมนาโครงการสัมมนา “มิติใหม่การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรมูลค่าสูง” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถสำหรับการเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาและเข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกลไกของ Soft Power ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงหน้าต่างห้องรองผู้อำนวยการสำนักงาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตารางฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถสำหรับเดินทางไปจังหวัดชลบุรี ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถสำหรับเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ ปฏิบัติงานแบบบูรณาการของกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง (Partnership for Success) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเดินทางไปจังหวัดชลบุรี ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง (Partnership for Success) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด