Purchasing & Procurement

Summary of monthly procurement

Procurement News

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเดินทางไปเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) กองกลาง งานพัสดุ

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้สำหรับการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ท้องสนามหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้สำหรับเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Workshop/Focus Group) ภายใต้โครงการจัดทำแผนการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามรายการค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6)

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ยกเลิกการจ้างดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด