Skip to main content

วิดีทัศน์

28 July 2021

             นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ…

17 May 2021

"คำกล่าวปาฐกถาของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หัวข้อ“…

07 April 2021

         คณะกรรมดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนที่มีศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ…

01 February 2021

??โครงการ "5ส. ลด เลิก ละ เพื่อประชาชน" โดยอนุกรรมการกิโยติน??
??กฎเกณฑ์ข้อบังคับ เอกสารที่ไม่จำเป็น
??…

01 February 2021

"ประเด็นหลัก คือ ต้องให้ทุกคนในประเทศ ทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพสามารถเข้าถึงได้…

01 February 2021

??แผนปฏิรูป = แผนของประชาชน
?? สำหรับแผนปฏิรูปด้านการศึกษานั้น…

01 February 2021

“ มีประสิทธิภาพ ประหยัด และพัฒนาต่อยอด “ 
3 ประเด็นหลักสำหรับทิศทางการปฏิรูปด้านพลังงาน โดย นายพรชัย  …

01 February 2021

???? การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ????
“ เป้าหมาย คือ ทำให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น…

01 February 2021

"สังคมไทยโปร่งใส ไร้การทุจริต"
??ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
??สร้าง ecosystem 
    ??…

28 January 2021

? เพิ่มผลิตภาพภาคการเกษตรและการบริการ
? เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
?…

28 January 2021

" ทั่วถึง แม่นยำ ยั่งยืน " ในการลดความเหลื่อมล้ำของการบริการทางสังคมของรัฐ 
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา…

28 January 2021

การสัมภาษณ์ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย