เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

ประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566

แนวปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการพลเรือน

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม