ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างเดือน          ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๖