Skip to main content

STO Projects

          กฎหมาย คือ กฎกติกาที่ผู้มีอำนาจสูงสุดกำหนดเป็นข้อตกลงระหว่างกันและกันของคนในสังคมเพื่อความยุติธรรม และเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม ดังนั้น กฎหมาย…
          ที่ผ่านมา หน่วยงานราชการในประเทศไทยมียอดรวมสำหรับการใช้พลังงาน ประมาณปีละ 11,150 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นงบประมาณรายจ่ายภาครัฐประมาณปีละ 46,900 ล้านบาท…

Activities Schedule

           สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานราชการอีก 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…
          สำนักงาน ป.ย.ป. ได้เสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทางอินเทอร์เน็ต…
ขอเชิญร่วมเสนอความคิดเห็น ร้องเรียน/แจ้งปัญหา เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการสร้างความสามัคคีปรองดองในระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยไม่ต้องลงทะเบียน…

ข่าวประชาสัมพันธ์