Skip to main content

Procurement News

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

สร้างเมื่อ : 20 August 2021

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

สร้างเมื่อ : 20 August 2021

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

สร้างเมื่อ : 20 August 2021

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

สร้างเมื่อ : 20 August 2021

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

สร้างเมื่อ : 20 August 2021

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สร้างเมื่อ : 20 August 2021

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

สร้างเมื่อ : 20 August 2021

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

สร้างเมื่อ : 20 August 2021

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

สร้างเมื่อ : 20 August 2021

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

สร้างเมื่อ : 20 August 2021

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 6)

สร้างเมื่อ : 05 August 2021

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อสร้างต้นแบบแนวทางลดความเหลื่อมล้ำด้วยนวัตกรรมภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ : 30 June 2021