Skip to main content

Career@STO

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 
ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
สังกัดสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
--------------------------------

 

11

 

สร้างเมื่อ : 29 November 2021

"ประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่อง รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ"

 

ด้วยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
ประสงค์จะรับโอนข้าราชการสังกัดกระทรวง กรม ต่าง ๆ มารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ย.ป.
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

----------------------------------------------------------------

15

สร้างเมื่อ : 15 November 2021

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 
 
ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
----------------------

 

J

 

สร้างเมื่อ : 06 May 2021

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

่j

 

สร้างเมื่อ : 30 April 2021

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 
 
ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ขาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
สังกัดสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

ช่องทางรับสมัคร 
https://sto.thaijobjob.com
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 28 เมษายน พ.ศ. 2564

คลิก สมัคร ที่นี่

2

 

สร้างเมื่อ : 25 March 2021