ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการ

Row 1

พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ

Row 2

พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
รองประธาน

Row 3

นายวิษณุ
เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
พลเอก อนุพงษ์
เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ

Row 4

นายปิยวัฒน์
ศิวรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการ
นายดนุชา
พิชยนันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
นางสาวอ้อนฟ้า
เวชชาชีวะ
เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
กรรมการ

Row 5

พลเอก วรเกียรติ
รัตนานนท์
ปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
นายปกรณ์
นิลประพันธ์
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
นายเฉลิมพล
เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ

Row 6

นายกฤษฎา
บุญราช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรุงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง
นายศุภฤกษ์
ภู่พงศ์ศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
กรรมการและเลขานุการ

Row 7

นางสาวรานี
อิฐรัตน์
ผู้อำนวยการกอง 3
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ