ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

FAQs

 • สำนักงาน ป.ย.ป. คือใคร?

  สำนักงาน ป.ย.ป. ย่อมาจาก สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

 • บทบาทของ ป.ย.ป. มีอะไรบ้าง?

  สำนักงาน ป.ย.ป. มีบทบาทหน้าที่ในการ

  • เสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

  • บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง

  • ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

  • รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูป
   ประเทศยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ

  • จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป
   ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทุกระดับ

  • เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  • ดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  อ่านคำสั่งฉบับเต็ม : คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2561.pdf

 • ภาครัฐได้ประโยชน์อะไรจากการมีสำนักงาน ป.ย.ป.?

  สำนักงาน ป.ย.ป. เป็นพันธมิตรร่วมสร้างความเป็นไปได้เพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับประเทศสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (To be the partnership for change) หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมคิดมิตรร่วมทำเพื่อร่วมสร้างอนาคตไทย

  ดังนั้น สำนักงาน ป.ย.ป. จะทำหน้าที่จุดประกาย สนับสนุน และช่วยเหลือในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 • ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการมีสำนักงาน ป.ย.ป. ?

  จากบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ป.ย.ป. ที่จะช่วยจุดประกาย สนับสนุน และช่วยเหลือการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ จะส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

 • จะทำอย่างไรหากเห็นว่าสำนักงาน ป.ย.ป. ควรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจ ?

  หากหน่วยงานของท่านมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล แน่วแน่ และต้องการยกระดับประเทศให้ก้าวสู่ประเทศแห่งอนาคต เพื่อความมั่นคง รุ่งเรืองของประเทศ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน สามารถแนะนำโครงการที่หน่วยงานของท่านต้องการให้ สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมภารกิจ ได้ที่ email: sto_thailand@sto.go.th (ติดต่อเรา)
  สำนักงาน ป.ย.ป. จะยินดียิ่ง