ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้าง ดูรายละเอียด
02 ข้อมูลผู้บริหาร ดูรายละเอียด
03 อำนาจหน้าที่ ดูรายละเอียด
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ดูรายละเอียด
05 ข้อมูลการติดต่อ

ดูรายละเอียด 1

ดูรายละเอียด 2

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียด 1

การประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A

ดูรายละเอียด 1

ดูรายละเอียด 2

ดูรายละเอียด 3

ดูรายละเอียด 4

09 Social Network

ดูรายละเอียด 1

ดูรายละเอียด 2

ดูรายละเอียด 3

ดูรายละเอียด 4

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี ดูรายละเอียด
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ดูรายละเอียด
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ดูรายละเอียด
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียด
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ดูรายละเอียด
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 E–Service ดูรายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดูรายละเอียด
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ดูรายละเอียด

20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดูรายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ดูรายละเอียด
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดูรายละเอียด
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ดูรายละเอียด
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ดูรายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดูรายละเอียด 1

ดูรายละเอียด 2

ดูรายละเอียด 3

ดูรายละเอียด 4

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดูรายละเอียด 1

ดูรายละเอียด 2

ดูรายละเอียด 3

ดูรายละเอียด 4

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดูรายละเอียด 1

ดูรายละเอียด 2

ดูรายละเอียด 3

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ดูรายละเอียด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูรายละเอียด
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูรายละเอียด
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี อยู่ระหว่างดำเนินการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ดูรายละเอียด 1

ดูรายละเอียด 2

ดูรายละเอียด 3

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ดูรายละเอียด 1

ดูรายละเอียด 2

ดูรายละเอียด 3

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ดูรายละเอียด 1

ดูรายละเอียด 2

35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ดูรายละเอียด 1

ดูรายละเอียด 2

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี อยู่ระหว่างดำเนินการ
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดูรายละเอียด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดูรายละเอียด
แผนป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อยู่ระหว่างดำเนินการ
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรกาภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดูรายละเอียด
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ดูรายละเอียด 1

ดูรายละเอียด 2

ดูรายละเอียด 3

ดูรายละเอียด 4

ดูรายละเอียด 5