ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

Submitted by administrator on Thu, 11/05/2020 - 08:06
วันที่:
5 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ และการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงาน ป.ย.ป. ตลอดจนได้มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 9 คณะ เพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมายในประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วน เช่น การจัดทำกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ การลดปัญหาอุปสรรคอันเกิดขึ้นจากกฎหมาย การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย และประเด็นอื่น ๆ  ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล