ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิดีทัศน์

28 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขการสมัคร และเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ

22 ธันวาคม 2565

ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยระบบ e-Document

20 ธันวาคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับกลุ่ม ป.ย.ป.…

01 ธันวาคม 2565

สำนักงาน ป.ย.ป. "Partnership for Change"

19 ตุลาคม 2565

          สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอแนวทาง"การลดข้อจำกัดของบุคคลล้มละลายในการดำรงตำแหน่งหรือประกอบอาชีพ"…

04 ตุลาคม 2565

สรุปผลดำเนินการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน…

13 กันยายน 2565

โครงการการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ

07 กันยายน 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อำนวยการ สำนักงานขับเคลื่อน…

04 กันยายน 2565

รองนายกฯ วิษณุ…

29 สิงหาคม 2565

The Future of Legal Transformation 2022 ปฏิรูปกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม

06 มิถุนายน 2565

บทอาเศียรวาทถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา…