ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

1. ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม “จิตสาธารณะ” และ “ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม” ในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนา ภาคธุรกิจและสื่อสารมวลชน


2. พัฒนาศักยภาพ “คน” ตลอดชีวิต ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ


3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ใหม่

 • พัฒนาทักษะให้ทันสมัย
 • เปลี่ยนโฉม “ครูยุคใหม่”
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 • สร้างความตื่นตัว
 • วางระบบ “ดิจิทัลแพลตฟอร์ม”
 • สร้างระบบ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ”


4. พัฒนา “พหุปัญญา” ของมนุษย์

 • พัฒนาตั้งแต่ครอบครัว สถานศึกษา สภาพแวดล้อม
 • สร้างเส้นทางอาชีพสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
 • ดึงดูดต่างชาติมาร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม


5. สร้าง “สุขภาวะที่ดี” ทั้งกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

 • ให้ความรู้
 • ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
 • สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
 • ระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
 • ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน


6. สร้าง “สภาพแวดล้อม” ที่เอื้อต่อการพัฒนา

 • ครอบครัวอยู่ดีมีสุข
 • ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
 • ปลูกฝังทักษะนอกห้องเรียน
 • พัฒนาฐานข้อมูล


7. สร้างศักยภาพ “กีฬา” เชิงคุณค่าสังคมและพัฒนาชาติ

 • กีฬาคือวิถีชีวิต
 • พัฒนากีฬาสู่ระดับอาชีพ
 • พัฒนากีฬาสู่ระดับอุตสาหกรรม