ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีเอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

1. รักษาความสงบภายในประเทศ

 • เสริมสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน
 • เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
 • ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • เสริมสร้างกลไกป้องกันและขจัดปัญหาความมั่นคง


2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อความมั่นคง

 • ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขทุกมิติ
 • พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลอดภัยและสันติสุข
 • รักษาผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทะเล


3. พัฒนาศักยภาพให้พร้อมเผชิญ “ภัยคุกคาม” ทุกรูปแบบ

 • บูรณาการงานข่าวกรองแห่งชาติ
 • ผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ
 • พัฒนาระบบจัดการภัยคุกคาม


4. บูรณาการความร่วมมือกับอาเซียนและนานาชาติ

 • รักษาดุลยภาพระหว่างประเทศ
 • ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพของภูมิภาค
 • ร่วมมือการพัฒนาในทุกระดับ


5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการ “แบบองค์รวม”

 • ยึดหลักประสิทธิภาพ
 • ยึดหลักธรรมาภิบาล
 • บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด