นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักงาน ป.ย.ป. ระดมผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

         วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศช่วงปี 2564 – 2565” จัดโดย สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่าย ป.ย.ป. กระทรวง/ส่วนราชการ และรวมถึงรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ผู้เข้าร่วมการประชุมรวม ๒๕๐ คน จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ ป.ย.ป. กระทรวง  เจ้าหน้าที่ กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป.  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานปฏิบัติในส่วนภูมิภาค สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ทางระบบออนไลน์ (Live Streaming) ผ่าน Facebook Page ของ “สำนักงาน ป.ย.ป.” ด้วย

         การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ลำดับแรก รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้กล่าวปาฐกฐาพิเศษเพื่อเป็นการมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม โดยนายวิษณุฯ ได้กล่าวว่า “การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ย.ป. จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นปฏิรูปประเทศที่คณะกรรมการ ป.ย.ป. มอบหมาย และประเด็นกิจกรรมที่จะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ หรือที่เรียกกันว่า Big Rocks ที่หน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่จะต้องรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ eMENSCR ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ กลไกที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนงาน ได้แก่ กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง) ที่ต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงจากระดับนโยบายลงสู่ระดับปฏิบัติ ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศของกระทรวงโดยการกำกับ ประสาน ปรึกษา ติดตามผล แก้ปัญหา ในลักษณะศูนย์บัญชาการ และเป็นแกนกลางระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง ตลอดจนติดตามและจัดทำผลดำเนินการ และปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ทราบสถานการณ์ความก้าวหน้าและปัญหาที่เป็นปัจจุบัน โดยจะรายงานผ่านสำนักงาน ป.ย.ป. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. ต่อไป”

         ลำดับต่อมาเป็นการเสวนาเรื่อง “งานปฏิรูปต้องเร่งทำ งานประจำต้องเร่งตาม” ผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร  เลขานุการคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล  กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและประธานคณะอนุกรรมการพิจารปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจของประชาชน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมการเสนวนาได้ให้มุมมองเกี่ยวกับภารกิจด้านการปฏิรูปว่ามีความแตกต่างจากภารกิจประจำของหน่วยงาน ซึ่งทำให้หน่วยงานที่จะมีภารกิจจะต้องดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศรับทราบถึงความคาดหวังจากผู้เกี่ยวข้อง และมีความเข้าใจบทบาทของหน่วยงานมากขึ้น

         จากนั้นในช่วงบ่าย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.และนายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยสำนักงาน ป.ย.ป. ได้บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้นำ ป.ย.ป. กระทรวง เจ้าหน้าที่ กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนประเด็น Big Rocks ถึงแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ย.ป. กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงาน ป.ย.ป. จะประมวลผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ได้จากการประชุม เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. พิจารณาต่อไป

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content