สำนักงาน ป.ย.ป. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง

            เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ย.ป. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง ณ ห้อง Mayfair Ballroom C โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยนายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. กล่าวต้อนรับและเสวนาหัวข้อ “กลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งได้กล่าวถึงแนวทางและแผนการขับเคลื่อนของสำนักงาน ป.ย.ป. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จากนั้นเป็นการร่วมเสวนาในหัวข้อ “การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ผ่านความร่วมมือกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง” ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

           “การพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล” มีวิทยากรประกอบด้วย นางสาววัลลภา มณีเชษฐา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางสาวกรรณิการ์ ยามาเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อความเท่าเทียม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวธันยาภัทร์ ทวีชัยเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงาน ป.ย.ป.

            และหัวข้อ “การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ในหน่วยงานราชการ” มีวิทยากร ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินางสาวนิชา สาทรกิจ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงาน ก.พ.ร. นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนวัตกรรม สำนักงาน ป.ย.ป. ในการนี้ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อน ระบบ e-Document ควรมุ่งเน้นพัฒนาการจัดเก็บเอกสารให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับตัวของส่วนราชการเพื่อเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบ

          ในช่วงท้ายของกิจกรรมเป็นการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม ป.ย.ป. จากแต่ละกระทรวง วัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหารสำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นด้วย

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content