สำนักงาน ป.ย.ป. จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยกลุ่มป.ย.ป. กระทรวง

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงานขับเคลื่อการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง รวมทั้งหมด 45 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน ป.ย.ป. อาคาร กพ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting รวมทั้งถ่ายทอดการประชุมผ่าน Facebook Live ของสำนักงาน ป.ย.ป. จำนวน 200 คน

โดยมีนางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง เจ้าหน้าที่กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมแบ่งออกเป็น 4 ช่วงได้แก่ ช่วงที่หนึ่ง การนำเสนอบทบาทของสำนักงาน ป.ย.ป. และกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ช่วงที่สอง การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใตhยุทธศาสตร์ชาติโดยกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง โดยนายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน และการชี้แจงการขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการ (Agenda) โดยนางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการกอง 3 รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ช่วงที่สาม นำเสนอการขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการในประเด็นที่กระทรวง/หน่วยงานมีความประสงให้สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมขับเคลื่อนใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการเกษตรมูลค่าสูงโดยกลุ่ม ป.ย.ป. โดยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวสุภาวรรณ เพ็ชศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กลุ่ม ป.ย.ป.กษ. อีกหน้าที่หนึ่ง และประเด็นอากาศสะอาด โดยกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย นายโชคชัย สมนึก ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ติดตามและประเมินผล นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมควบคุมมลพิษ และนายพันศักดิ์ ถิรมงคล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ และช่วงที่สี่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการถาม-ตอบ โดยมีผู้แทนจากกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงร่วมแลกเปลี่ยน และสรุปแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ย.ป. และกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง ให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในระยะต่อไป

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content