สำนักงาน ป.ย.ป. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด ครั้งที่ 10/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.45 น. สำนักงาน ป.ย.ป. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาดจัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการของคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) และผ่านระบบ Zoom Meetings โดยมีนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เป็นประธานคณะทำงานและมีผู้แทนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ (1) งบประมาณในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา PM 2.5 และ (2) ร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้มีการรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อแลกเปลี่ยนจากคณะทำงานฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เพื่อที่จะรวบรวมไปดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาดต่อไป

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content