สำนักงาน ป.ย.ป. จัดประชุมหารือการปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตรวจสินค้าถ่ายลำ (Transshipment)

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำนักงาน ป.ย.ป. ในฐานะอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะที่ 3 ได้จัดประชุมหารือแนวทางการปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตรวจสินค้าถ่ายลำ

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุม นายปภณ โชคธนวณิชย์ ผู้อำนวยการกอง 2 นายวรินทร ชีวิตโสภณ นิติกรเชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลและความเห็นต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตรวจสินค้าถ่ายลำ (Transshipment) ดังนี้
1. การพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายลำ จำนวน 7 ฉบับ กระบวนการและระยะเวลาในการนำผ่านในกรณีถ่ายลำ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการลดข้อจำกัดเพื่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจการถ่ายลำ (Transshipment) โดยพิจารณากฎหมาย จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้
1) พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560
2) พ.ร.บ. การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2552
3) พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507
4) พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518
5) พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518
6) พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
7) พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
กำหนดให้เพิ่มพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ในกลุ่มกฎหมายว่าด้วยสิ่งต้องควบคุมที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสาธารณสุข
2. เงื่อนไขการถ่ายลำ (เอกสารที่จำเป็น) ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรถ่ายลำ (Transshipment) ของสหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์เทียบเคียงกับประเทศไทย กรณีการแสดงเอกสารเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการถ่ายลำ

ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการถ่ายลำต่อไป

      แชร์ข่าวนี้

      ข่าวอื่น ๆ

      Skip to content