สำนักงาน ป.ย.ป. ศึกษาต้นแบบนวัตกรรม ณ ศูนย์นวัตกรรมและวิจัยมิตรผล (MITR PHOL Innovation & Research Center) อาคารขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ (Khon Kaen Innovation Centre)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) นำโดย ดร. ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่กองนวัตกรรม ได้เข้าศึกษาต้นแบบนวัตกรรม ณ ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล อาคารขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ (Khon Kaen Innovation Centre) โดยได้รับการต้อนรับจากคุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล (MITR PHOL Innovation & Research Center) และได้ร่วมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีการนำเสนอนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดจากการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนด้วย Bio-based เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลก้าวสู่นวัตกรรมด้าน Food Feed Fuel และ Pharmacy ด้วย Digital Technology พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายในศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล (ศูนย์ขอนแก่น) (Mitr Phol Innovation & Research Centre) ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้จังหวัดขอนแก่น สามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content