สำนักงาน ป.ย.ป. หารือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อต่อยอดแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่หน่วยงานราชการ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้หารือแนวทางเพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่หน่วยงานราชการ ร่วมกับ ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และกองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัย อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี ได้บรรยายในหัวข้อ การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล และนำเสนอกฎหมาย เอกสาร ดิจิทัล และลายเซ็นดิจิทัล ในการนี้ สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ขอหารือถึงแนวทางการทำงานของ Thai University Consortium Certification Authority ที่รองรับมาตรฐานการลงลายมือชื่อของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเร่งให้เกิดการทำงานด้วยระบบ e-Document ในจังหวัดขอนแก่นต่อไป

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content