สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมหารือการขับเคลื่อนการใช้ระบบe-Document สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน ป.ย.ป. โดยนายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. นายแพทย์ธงธน เพิ่มบถศรี ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่กองนวัตกรรม เข้าร่วมหารือการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับนายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นางสาวพิยะดา สุดกังวาล รักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร นายจำลอง เก่งตรง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1801 ชั้น 18 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และผ่านทางระบบออนไลน์ โดยที่ประชุมเห็นชอบการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะทำให้การบริการประชาชนของภาครัฐรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content