ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อสร้างต้นแบบแนวทางลดความเหลื่อมล้ำด้วยนวัตกรรมภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ : 30 มิถุนายน 2564

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5)

สร้างเมื่อ : 11 มิถุนายน 2564

ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2564

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

สร้างเมื่อ : 16 เมษายน 2564

ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 01 เมษายน 2564

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ๔ คัน

สร้างเมื่อ : 01 เมษายน 2564

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

สร้างเมื่อ : 10 มีนาคม 2564

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

สร้างเมื่อ : 08 มีนาคม 2564

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สร้างเมื่อ : 14 มกราคม 2564

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สร้างเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2563

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2563

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ ระยะที่ ๑

สร้างเมื่อ : 30 กันยายน 2563