ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีของสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ : 22 มิถุนายน 2565

ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก จ้างรายการค่าปรับปรุงห้องประชุม สำนักงาน ป.ย.ป. ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 11 เมตร ณ สำนักงาน ป.ย.ป. ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ชั้น 4 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้มีประโยชน์ร่วมกันเบื้องต้น

สร้างเมื่อ : 16 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้สำหรับเดินทางไปเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ท้องสนามหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ : 02 มิถุนายน 2565

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

สร้างเมื่อ : 01 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจัดจ้างเพื่อดำเนินการรายการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

สร้างเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2565

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕

สร้างเมื่อ : 09 พฤษภาคม 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเพื่อดำเนินการรายการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

สร้างเมื่อ : 31 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามรายการค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ : 28 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามรายการค่าใช้จ่าย ในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ : 25 มีนาคม 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเพื่อดำเนินการรายการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

สร้างเมื่อ : 24 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินงานจ้างเหมาบริการตามรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) โดยวิธีคัดเลือก

สร้างเมื่อ : 18 มีนาคม 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างเพื่อดำเนินการตามรายการค่าปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน ป.ย.ป. ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๑ เมตร ณ สำนักงาน ป.ย.ป. ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ชั้น ๔ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ ๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

สร้างเมื่อ : 11 มีนาคม 2565