ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินงานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

สร้างเมื่อ : 18 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป.

สร้างเมื่อ : 18 มกราคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ป.ย.ป.

สร้างเมื่อ : 18 มกราคม 2565

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินงานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9

สร้างเมื่อ : 18 มกราคม 2565

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินงานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล

สร้างเมื่อ : 18 มกราคม 2565

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินงานดำเนินการตามรายการค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อม และปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 2565

สร้างเมื่อ : 18 มกราคม 2565

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินงานจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง

สร้างเมื่อ : 18 มกราคม 2565

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินงานจ้างดำเนินโครงการรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในส่วนการจัดงานมอบรางวัล

สร้างเมื่อ : 18 มกราคม 2565

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสร้างต้นแบบแนวทางลดความเหลื่อมล้ำด้วยนวัตกรรมภาครัฐ

สร้างเมื่อ : 18 มกราคม 2565

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินงานจ้างดำเนินโครงการรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2564 ในส่วนการตรวจประเมินรางวัล

สร้างเมื่อ : 18 มกราคม 2565

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินงานจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการตามหลักสูตรภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำแหน่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.)

สร้างเมื่อ : 18 มกราคม 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

สร้างเมื่อ : 07 มกราคม 2565