คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสำนักงาน ป.ย.ป.

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

คำสั่งนายกรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) รวม ๕ คณะ

คำสั่งนายกรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบาย THAILAND ๔.๐

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)

คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล (คตน.)

คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คศป.)