Social Credit

การขับเคลื่อนการสร้างระบบเครดิตสังคมในประเทศไทย

     การขับเคลื่อนการสร้างระบบเครดิตสังคมในประเทศไทย โดยสำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการขยายผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)   การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนในกิจกรรมย่อยสำคัญ         ที่เกี่ยวกับกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)                                                                                                                                         สำนักงาน ป.ย.ป. ได้มีการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมาโดยการขับเคลื่อนการขยายผล ดังนี้

     1. ศึกษาจัดทำแผนการขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคม (Social Credit) มาใช้ในประเทศไทย จากการทบทวนจากงานวิจัย บทความ วรรณกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการใช้เครดิตสังคมในประเทศไทย ทั้งในด้านแผนยุทธศาสตร์และการจัดการระบบข้อมูล สำหรับร่างแผนการใช้ระบบเครดิตทางสังคมในประเทศไทย

QR Code ดาวน์โหลดเอกสารแผนการขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคม
QR Code ดาวน์โหลดเอกสาร

     2. ลงนามในบันทึกการสร้างความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในประเทศไทย ระหว่างสำนักงาน ป.ย.ป. และศูนย์คุณธรรมฯ เพื่อเป็นการสร้างรากฐานของการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระยะยาวเพื่อเป็นการสร้างรากฐานของการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระยะยาว โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้

     ขอบเขตความร่วมมือสำนักงาน ป.ย.ป.                                                                                                                                                   (๑) นำข้อมูลด้านวิชาการไปใช้ในการสร้างการรับรู้ ขับเคลื่อน ขยายผล รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในประเทศไทย ให้กับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน                                                      (๒) ร่วมกันพัฒนารูปแบบ แนวทาง และแผนการขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างรากฐานของการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระยะยาว

     ขอบเขตความร่วมมือของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)                                                                                                                             (๑) ให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรากฐานของการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                     (๒) ร่วมกันพัฒนารูปแบบ แนวทาง และแผนการขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างรากฐานของการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระยะยาว

ลงนามในบันทึกการสร้างความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในประเทศไทย ระหว่างสำนักงาน ป.ย.ป. และศูนย์คุณธรรมฯ
ลงนามในบันทึกการสร้างความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในประเทศไทย ระหว่างสำนักงาน ป.ย.ป. และศูนย์คุณธรรมฯ
ลงนามในบันทึกการสร้างความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในประเทศไทย ระหว่างสำนักงาน ป.ย.ป. และศูนย์คุณธรรมฯ
ลงนามในบันทึกการสร้างความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในประเทศไทย ระหว่างสำนักงาน ป.ย.ป. และศูนย์คุณธรรมฯ

     3. จัดทำแนวทางการขับเคลื่อน การสร้างระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแนวทาง               การขับเคลื่อนการสร้างระบบเครดิตสังคมในประเทศไทย และให้รายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างระบบเครดิตสังคมในประเทศไทย

    4. อยู่ระหว่างดำเนินการบูรณาการเชื่อมโยงพฤติกรรมเชิงบวก โดยการเเสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างการรับรู้เเละส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในระยะเริ่มต้นอาจดำเนินการให้เกิดศูนย์รวมพฤติกรรมความดีหรือ D-Catalog

การบูรณาการเชื่อมโยงพฤติกรรมเชิงบวกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างการรับรู้ เเละส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกในประเทศไทย
ศูนย์รวมพฤติกรรมความดีหรือ D-Catalog

โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินกิจกรรมความดี และสิทธิประโยชน์ที่ได้จาก พฤติกรรมความดี นำไปสู่การจัดทำแนวทางที่ได้รับการยอมรับและสามารถขยายผลความดีในสังคมได้ในระยะแรกร่วมกับ 3 หน่วยงาน คือ

     (1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)                                                                                                                                                              ที่ประชุมได้ร่วมกันออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรับผิดชอบ และเป็นคนดี ควบคู่ไปกับการได้รับโอกาส      ด้านการศึกษา

สำนักงาน ป.ย.ป. ประชุมร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรับผิดชอบ และเป็นคนดี ควบคู่ไปกับการได้รับโอกาสด้านการศึกษา
สำนักงาน ป.ย.ป. ประชุมร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรับผิดชอบ และเป็นคนดี ควบคู่ไปกับการได้รับโอกาสด้านการศึกษา
สำนักงาน ป.ย.ป. ประชุมร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรับผิดชอบ และเป็นคนดี ควบคู่ไปกับการได้รับโอกาสด้านการศึกษา
สำนักงาน ป.ย.ป. ประชุมร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรับผิดชอบ และเป็นคนดี ควบคู่ไปกับการได้รับโอกาสด้านการศึกษา

     (2) สภากาชาดไทย                                                                                                                                                                                            ที่ประชุมได้ร่วมกันออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคม โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ได้เสนอถึงการพัฒนา “Moral credit” ว่าอยู่บนแนวคิดขอบคุณที่ทำความดี ไม่ใช่การตอบแทนความดี และเน้นการสร้างความสุขจากการเป็นผู้ให้ โดยนำพลังของสื่อสังคมออนไลน์มาช่วยสร้างความตระหนัก

สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมประชุมกับสภากาชาดไทยเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคม โดยมีการเสนอถึงการพัฒนา “Moral credit” ว่าอยู่บนแนวคิดขอบคุณที่ทำความดี ไม่ใช่การตอบแทนความดี และเน้นการสร้างความสุขจากการเป็นผู้ให้
สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมประชุมกับสภากาชาดไทยเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคม โดยมีการเสนอถึงการพัฒนา “Moral credit” ว่าอยู่บนแนวคิดขอบคุณที่ทำความดี ไม่ใช่การตอบแทนความดี และเน้นการสร้างความสุขจากการเป็นผู้ให้
สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมประชุมกับสภากาชาดไทยเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคม โดยมีการเสนอถึงการพัฒนา “Moral credit” ว่าอยู่บนแนวคิดขอบคุณที่ทำความดี ไม่ใช่การตอบแทนความดี และเน้นการสร้างความสุขจากการเป็นผู้ให้
สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมประชุมกับสภากาชาดไทยเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคม โดยมีการเสนอถึงการพัฒนา “Moral credit” ว่าอยู่บนแนวคิดขอบคุณที่ทำความดี ไม่ใช่การตอบแทนความดี และเน้นการสร้างความสุขจากการเป็นผู้ให้

     (3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)                                                                                                                                        สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าหารือร่วมกับ สสส. เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างระบบเครดิตสังคมในประเทศไทย ซึ่ง สสส. เป็นหน่วยงานที่มีกิจกรรมและการดำเนินการส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและสังคมในทางที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างระบบเครดิตสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงานและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคมในประเทศไทย นำไปสู่การบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

    5. STO Smart Briefing (ฉบับที่ 1) “ระบบเครดิตสังคม (Social Credit)”

STO Smart Briefing (ฉบับที่ 1) “ระบบเครดิตสังคม (Social Credit)"