ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลงานสำคัญ

ขอเชิญร่วมเสนอความคิดเห็น ร้องเรียน/แจ้งปัญหา เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการสร้างความสามัคคีปรองดองในระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยไม่ต้องลงทะเบียน…

ตารางกิจกรรม

          ประเทศไทยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ดังนั้น เราจึงสามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ…

ข่าวประชาสัมพันธ์