ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน เพื่อให้ทุกส่วนมีส่วนในการเข้าสู่อำนาจบริหารและเข้าถึงการให้บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

1. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

 • ปรับโครงสร้าง “เศรษฐกิจฐานราก”
 • ปฏิรูประบบ “ภาษี”
 • กระจายการถือครอง “ที่ดิน” และ “ทรัพยากร”
 • เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
 • สร้างหลักประกันสังคมทุกกลุ่ม
 • ลงทุนทางสังคมในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
 • เข้าถึงบริการสาธารณสุข
 • เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

 • พัฒนาศูนย์กลางความเจริญ
 • แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
 • จัดระบบเมืองใหม่เพื่อการขยายตัวในอนาคต
 • พัฒนาบนฐานข้อมูล
 • พัฒนากำลังแรงงาน

3. เสริมสร้างพลังทางสังคม -สนับสนุนการรวมกลุ่ม -ส่งเสริมระบบรองรับสังคมผู้สูงอายุ

 • สนับสนุนความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
 • ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ
 • สนับสนุนทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
 • สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล

4. เพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่น

 • พัฒนาขีดความสามารถการวางแผนชีวิตในระดับครอบครัว
 • สร้างศักยภาพชุมชนให้พึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง
 • สร้างประชาธิปไตยชุมชน
 • สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาชุมชน