ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต

1. เกษตรสร้างมูลค่า

 • เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
 • เกษตรปลอดภัย
 • เกษตรชีวภาพ
 • เกษตรแปรรูป
 • เกษตรอัจฉริยะ

2. อุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต

 • ชีวภาพ
 • แพทย์ครบวงจร
 • ดิจิทัล ข้อมูล และเอไอ
 • โลจิสติกส์
 • ความมั่นคง

3. ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว

 • เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
 • เชิงธุรกิจ
 • เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
 • สำราญทางน้ำ
 • เชื่อมโยงภูมิภาค

4. โครงสร้างพื้นฐาน “เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

 • โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
 • พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 • เพิ่มพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ
 • โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค

5. พัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่

 • ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
 • โอกาสเข้าถึง “เงิน”
 • โอกาสเข้าถึง “ตลาด”
 • โอกาสเข้าถึง “ข้อมูล”
 • โอกาสเข้าถึง “บริการภาครัฐ”