ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ

1. ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม “จิตสาธารณะ” และ “ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม” ในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนา ภาคธุรกิจและสื่อสารมวลชน

2. พัฒนาศักยภาพ “คน” ตลอดชีวิต ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ใหม่

 • พัฒนาทักษะให้ทันสมัย
 • เปลี่ยนโฉม “ครูยุคใหม่”
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 • สร้างความตื่นตัว
 • วางระบบ “ดิจิทัลแพลตฟอร์ม”
 • สร้างระบบ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ”

4. พัฒนา “พหุปัญญา” ของมนุษย์

 • พัฒนาตั้งแต่ครอบครัว สถานศึกษา สภาพแวดล้อม
 • สร้างเส้นทางอาชีพสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
 • ดึงดูดต่างชาติมาร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

5. สร้าง “สุขภาวะที่ดี” ทั้งกาย ใจ สติปัญญา และสังคม

 • ให้ความรู้
 • ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
 • สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
 • ระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
 • ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน

6. สร้าง “สภาพแวดล้อม” ที่เอื้อต่อการพัฒนา

 • ครอบครัวอยู่ดีมีสุข
 • ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
 • ปลูกฝังทักษะนอกห้องเรียน
 • พัฒนาฐานข้อมูล

7. สร้างศักยภาพ “กีฬา” เชิงคุณค่าสังคมและพัฒนาชาติ

 • กีฬาคือวิถีชีวิต
 • พัฒนากีฬาสู่ระดับอาชีพ
 • พัฒนากีฬาสู่ระดับอุตสาหกรรม