ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”

1. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ ให้บริการอย่างรวดเร็ว โปร่งใส

 • การบริการของภาครัฐได้มาตรฐานสากล
 • นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

2. บริหารงานแบบบูรณาการ

 • ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ
 • ระบบการเงินการคลังสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
 • ระบบติดตามประเมินผล เน้นบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

3. ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 • ภาครัฐขนาด “เล็ก” ลง
 • ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
 • ส่งเสริมการกระจายอำนาจ

4. ภาครัฐมีความทันสมัย

 • การบริหารองค์กรยืดหยุ่น
 • ระบบวิธีปฏิบัติราชการทันสมัย

5. คุณสมบัติบุคลากรภาครัฐ

 • คนดี คนเก่ง
 • ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก
 • มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

6. ภาครัฐโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ

 • ประชาชนและภาคีต่างๆ ร่วมป้องกันการทุจริต
 • บุคลากรภาครัฐยึดมั่นหลักคุณธรรม
 • ปราบปรามขั้นเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้
 • ป้องกันและปราบปรามอย่างบูรณาการ

7. กฎหมายทันสมัย

 • กฎหมายสอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง
 • มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น
 • บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

8. ระบบยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค

 • การทำงานภาครัฐยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 • กระบวนการยุติธรรมมุ่งค้นหาความจริง
 • กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
 • ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก
 • พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษอาญา