ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การทบทวนกระบวนการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน (Licensing Guillotine)

Submitted by administrator on พ, 12/25/2019 - 13:13

โครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต
เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
และการดำเนินธุรกิจของประชาชน (Licensing Guillotine)

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ลดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีพ หรือการประกอบอาชีพ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน

โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และการใช้หลักเกณฑ์ในการทบทวนที่เป็นระบบ ซึ่งทบทวนใน 2 มิติ คือ ด้านนิติศาสตร์ เป็นการทบทวนความจำเป็นทางกฎหมาย เช่น กฎหมายมีฐานอำนาจรองรับหรือไม่ ขัดแย้งหรือทับซ้อนกับกฎหมายอื่นหรือไม่ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหรือไม่ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันหรือไม่ และด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นการทบทวนความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ โดยมีการประเมินผลกระทบด้านต้นทุน (Cost Assessment) เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร ค่าเสียโอกาสต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

สำหรับการเสนอปรับปรุงอยู่ภายใต้หลักการ 5Cs ดังนี้ (1) Cut คือ การยกเลิก (2) Change คือ การปรับปรุง (3) Combine คือ การควบรวมกรณีที่ทับซ้อน (4) Continue คือ การคงไว้เช่นเดิม และ (5) Create คือ การสร้างกฎหมายใหม่กรณีจำเป็น

ขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ มีดังนี้

  1. ทบทวนกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ รวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรค รวมถึงศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ใช้ในต่างประเทศ
  2. หารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเข้าใจกฎระเบียบ ประเด็นปัญหาและผลกระทบ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม
  3. นำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผล ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอตามหลักการ 5Cs
  4. ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำเสนอผลการทบทวนและนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด