ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ

Submitted by administrator on พ, 12/25/2019 - 13:17

โครงการนี้มีการทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตจำนวนกว่า 170 เรื่อง รวมแล้วมากกว่า 1,000 กระบวนงาน และได้มีข้อเสนอให้ยกเลิกหรือปรับปรุงประมาณ 700 กระบวนงาน ซึ่งหากได้รับการปรับแก้ตามข้อเสนอแล้วจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนและภาคธุรกิจรวมกันขั้นต่ำได้ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปี

คณะทำงานได้จัดทำข้อเสนอผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่
    การอำนวยความสะดวกในการจ้างงานคนต่างด้าวและการส่งเสริม การลงทุนจากต่างประเทศ
    การส่งเสริมนวัตกรรม การอำนวยความสะดวกในการส่งออกนำเข้าสินค้า
    การอนุญาตที่ล้าสมัยและการส่งเสริม SME
  2. กลุ่มการลดปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ การท่องเที่ยว การค้าปลีก การศึกษาเอกชน การแพทย์ และอสังหาริมทรัพย์
  3. กลุ่มการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ด้อยโอกาส ครอบคลุมทั้งผู้พิการ ผู้สูงวัย ผู้ที่เคยต้องคดี และผู้ที่มีรายได้น้อย

ตัวอย่างผลการทบทวน

การอำนวยความสะดวกในการจ้างงานคนต่างด้าวและการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น การรายงานตัวของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในประเทศไทยเกิน 90 วัน และการรายงานการเปลี่ยนสถานที่พักของคนต่างด้าวโดยเจ้าของบ้านและคนต่างด้าวภายใน 24 ชั่วโมง ปัญหานี้เกิดจากปัจจุบันแรงงานต่างด้าวต้องเดินทางไปรายงานตัวด้วยตัวเองหรือแม้แต่มอบหมายให้ผู้อื่นไปทำแทนจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากกระบวนงานนี้สูงมาก ซึ่งแรงงานเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยเกินกว่า 90 วัน มีแหล่งที่อยู่และสถานที่ทำงานชัดเจน ซึ่งถ้าปรับปรุงระบบการรายงานผ่านออนไลน์ให้สามารถใช้ได้จริง หรือยกเลิกการรายงานดังกล่าว จะช่วยลดภาระให้กับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นชาวต่างชาติ CEO บริษัท และเจ้าของบ้านที่ให้แรงงานต่างด้าวพักอาศัยหรือทำงานบ้าน และจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้โดยรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ล้านบาทต่อปี

การส่งเสริมนวัตกรรม เช่น การขออนุญาตนำเข้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เนื่องจากในทางปฏิบัติพบว่าเครื่องพิมพ์ 3 มิติไม่สามารถนำมาผลิตอาวุธปืน หรืออาวุธสงครามที่มีประสิทธิภาพได้ ทำให้ไม่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงตามเหตุผลที่อ้าง ในทางตรงกันข้าม มีการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติอย่างแพร่หลายในการทำวิจัยและพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์

การอนุญาตที่ล้าสมัย เช่น การแจ้งการจำหน่าย จ่าย โอน เครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี จากการรวบรวมหลักฐานข้อมูลประกอบการประเมินพบว่าสถิติปริมาณการผลิตซีดีในแต่ละปีลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกือบเป็นศูนย์ และวัตถุประสงค์มีไว้เพื่อเก็บข้อมูลเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าควรปรับให้เป็นการแจ้งโดยไม่ต้องรอการอนุญาตแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ เดิมเครื่องบันทึกการเก็บเงินมีเพื่อเก็บข้อมูลรายได้ไว้คำนวณภาษี จึงจำเป็นต้องรู้ข้อมูลการใช้และที่ตั้งของเครื่อง แต่ปัจจุบันการชำระเงิน สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือสแกนผ่าน QR Code ได้โดยสะดวก ดังนั้นข้อกำหนดเรื่องการแจ้งเปลี่ยนที่ตั้งนี้ จึงควรมีการปรับให้เหมาะสมกับยุคสมัย
การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลจริง ทั้งในการปรับแก้กฎหมายและการประสานงานภาครัฐโดยปรับกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ
ถ้ากฎหมายใดไม่จำเป็นก็จะถูกยกเลิก ส่วนกฎหมายใดที่จำเป็นแต่สร้างภาระต่อประชาชน หรือเป็นอุปสรรคกับการประกอบธุรกิจก็จะถูกปรับให้ยุ่งยากน้อยลง โดยอาจลดเอกสาร ลดระยะเวลา มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก ซึ่งภาครัฐเองจะประหยัดงบประมาณจากการดำเนินการที่ไม่จำเป็น ซ้ำซ้อน หรือ ล้าสมัยเช่นกัน ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ “Thailand’s Simple and Smart License” ได้ที่เว็บไซต์ www.sslicense.go.th