ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการสร้างต้นแบบแนวทางลดความเหลื่อมล้ำด้วยนวัตกรรมภาครัฐ

Submitted by administrator on พ, 12/25/2019 - 13:23
 1. ที่มาและความสำคัญ
  ในปัจจุบันปัญหาความยากจนของประเทศไทยมีแน้วโน้มลดลง ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ได้ดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำออกไปได้จากสังคมไทย รวมทั้งยังปรากฏสภาวะความยากจนเรื้อรังในหลายพื้นที่ของประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำแบบมุ่งเป้าเพื่อให้เห็นถึงประเด็นปัญหาอย่างชัดเจน ระบุถึงตัวบุคคลและดำเนินการแก้ไขได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งนำนวัตกรรมภาครัฐมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานดังกล่าว และนำต้นแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนไปใช้จริงในพื้นที่อันจะส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ และนำไปสู่การหลุดพ้นจากวงจรความยากจนอย่างยั่งยืน
 2. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อลดจำนวนและสัดส่วนคนจนในประเทศไทย
  2. เพื่อให้ได้ต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า ที่สามารถนำไปขยายผลได้
 3. ความคืบหน้าของโครงการ
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ย.ป. ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงราย และจังหวัดตาก โดยในช่วงที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. ได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ตลอดจนหน่วยงานในภูมิภาค/ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนดังกล่าวแล้วหลายครั้ง รวมทั้งลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาที่แท้จริง พูดคุยกับผู้มีรายได้น้อย และผู้ปฏิบัติงาน ในหลายพื้นที่ ซึ่งในระยะต่อไปจะเป็นการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งอัพเดดข้อมูลให้มีความทันสมัยมากขึ้น พร้อมใช้งานได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น