ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการประกวดการมีส่วนร่วมในด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

Submitted by administrator on พ, 12/25/2019 - 13:23
 1. ที่มาและความสำคัญ
  ความยากจนเป็นปัญหาสำคัญเชิงโครงสร้างของประเทศ ที่ต้องมุ่งเน้นแก้ไข การแก้ไขปัญหาได้นั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำนักงาน ป.ย.ป. จึงต้องการสร้างความตื่นตัวให้เกิดขึ้นในสังคม จึงได้จัดประกวดรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทรางวัล “ร่วมใจแก้จน” (Antipoverty Empowered) โดยร่วมมือกับ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าประกวดได้
 2. วัตถุประสงค์
  1. สร้างความตื่นตัวในสังคม
  2. สังเคราะห์ต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน ที่สามารถนำไปขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้
 3. ความคืบหน้าของโครงการ
  สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. แถลงรางวัลให้หน่วยงานภาครัฐทราบ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562 และมีกำหนดประชุมทางไกลกับทุกจังหวัดในวันที่ 18 ธ.ค. 2562 เพื่อเชิญชวนให้ ทุกหน่วยงานส่งประกวดรางวัล สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://opdc.go.th/content/NTgyOQ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 ก.พ. 2563

ซึ่งหากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ สำนักงาน ป.ย.ป.

โทรศัพท์ :
นายมหาชัย วงษ์เคี่ยม โทร. 083-236-8778
นางสาวอาทิตยา ปวงคำ โทร. 087-788-5319
E-mail :
pae.malay@hotmail.com
ArtitayaPK@gmail.com