ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควันนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

Submitted by administrator on พ, 12/25/2019 - 13:30

ที่มาและความสำคัญ

สถานการณ์ฝุ่นควันในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง มักพบการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากความแห้งแล้งส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่าทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน สภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง ภูมิประเทศบางแห่งเป็นแอ่งกระทะ ทำให้ฝุ่นละอองไม่แพร่กระจายและสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน
การบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ การบูรณาการแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน และการสร้างความรับรู้ ตระหนักรู้ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงภาคประชาสังคม จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศ แต่ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่กำลังประสบปัญหาฝุ่นควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ อีกทั้ง จำนวนนักท่องเที่ยวลดจำนวนลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงเป็นวาระเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการนำไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบของการจัดการและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืนให้กับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

สร้างการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการปัญหามลพิษจากฝุ่นควันเพื่อให้ภาครัฐมีเครื่องมือและข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันในการวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควัน

ความคืบหน้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ดำเนินโครงการอย่างมุ่งมั่นร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอนามัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ GISTDA และกรมประชาสัมพันธ์ ในการพัฒนาระบบแสดงข้อมูลสารสนเทศในการติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือแบบปฏิบัติการ (AirCMI War Room) การพัฒนาโปรแกรมแสดงคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ (AirCMI Mobile Application) และการพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วย QR Code (AirCMI QR Code) ซึ่งจะสามารถเปิดให้ใช้งานได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนภาวะวิกฤตที่ใกล้เข้ามาในช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน หน้านี้