ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การนำหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าแทนเจ้าหน้าที่รัฐ

Submitted by administrator on อ, 02/18/2020 - 16:29

จากรายงานการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจากต่างประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งทั้งหมดติดเชื้อมาจากประเทศจีน และยังไม่พบผู้ติดเชื้อที่ติดเชื้อในประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โดยกำหนดจุดคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิในสนามบิน 5 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ ที่ผ่านมา ได้มีการตรวจคัดกรองจากสายการบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 92 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรอง จำนวน 6,953 ราย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ด่าน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง 

การดำเนินภารกิจของสำนักงาน ป.ย.ป. ที่ผ่านมา ได้มีการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการระดมความคิดเห็น รวมถึงร่วมดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว สำนักงาน ป.ย.ป. พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยกำลังของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่หมุนเวียนซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ประกอบกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ต้องเผชิญความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสจากบุคคลที่ต้องทำการตรวจคัดกรอง ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการนำหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และมีผู้ประกอบการของคนไทยที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม ที่สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ที่มีความสามารถหลากหลาย เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกาย วัดความดันโลหิต วัดระดับออกซิเจนในโลหิต เป็นต้น และได้มีการหารือความเป็นไปได้ในการนำหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการคัดกรองผู้โดยสาร เนื่องจากฟังก์ชั่นการทำงานของหุ่นยนต์ดังกล่าว สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทดแทนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

ในการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศที่มีโอกาสเป็นไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการติดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากการปฏิบัติหน้าที่

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงเป็นไวรัสโคโรน่า แทนเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการยกระดับการให้บริการทางด้านสาธารณสุข และเห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

fieldset-tags