ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อปรับปรุง แก้ไข กระบวนงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การอนุญาตในประเทศไทย

Submitted by administrator on พ, 07/22/2020 - 10:06

           สำนักงาน ป.ย.ป. ได้จัดทำโครงการศึกษาการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน อันเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ 2 ซึ่งขณะนี้มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้ดำเนินการศึกษาตามโครงการดังกล่าวแล้ว  ในการนี้สำนักงาน ป.ย.ป. เห็นสมควรเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ บทสรุปสำหรับผู้บริหารและประสบการณ์ของต่างประเทศในการทบทวนการอนุญาต
2. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ เล่มที่ 1
3. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ เล่มที่ 2
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ เล่มที่ 3